Čeština s maňásky


Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup a používání licence k výukové aplikaci Čeština s maňásky na stránkách www.cestinasmanasky.cz (dále jen „Aplikace“), kterou provozuje Petr Hudík, Kolín, Podskalská 1356, IČO 86987992 (dále jen „Provozovatel“). Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a jeho zákazníků (dále jen „Uživatel“).

II. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniká v okamžiku vytvoření uživatelského účtu (registrace) a prvního vstupu do aplikace.

III. Bezpečnost a ochrana informací

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatele jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s uživatelem a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě.

Objednáním předplatného uživatel dává souhlas ke shromažďování informací o své osobě, a to pouze pro administrativní potřeby Provozovatele. Uživatel tímto výslovně dává souhlas k uložení své adresy, telefonu, e-mailové adresy, popř. dalších informací týkajících se plátce předplatného do databáze Provozovatele. Zároveň uděluje souhlas k zasílání e-mailových zpráv týkajících se aplikace Čeština s maňásky, stávajícím předplatném a službách s tím spojených.

Registrací do aplikace uživatel dává souhlas k ukládání informací o svém užívání aplikace (studijní výsledky, statistiky apod.), a to pouze pro potřeby uživatele. Provozovatel tyto informace může využít pro zlepšování služeb a další vývoj aplikace. Tyto informace v žádném případě nebudou poskytnuty třetím stranám.

IV. Předplatné

Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je vyplnění a zaslání veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v elektronickém objednávkovém formuláři. Přijaté objednávky jsou závazné. Předplatné lze uhradit pomocí platební služby GoPay (tedy včetně platebních a kreditních karet) nebo převodem na účet provozovatele (po vytvoření objednávky obdrží uživatel číslo účtu a variabilní symbol pro úhradu objednané služby). Objednaná služba bude aktivována do 5 minut po uhrazení (při instantních platbách přes GoPay) nebo do 24 hodin po přijetí platby na účet provozovatele (při platbě převodem).

Přístup do aplikace se objednává na dobu časově omezenou: 1 měsíc, 6 měsíců nebo 12 měsíců. Při aktivaci nově objednaného a uhrazeného předplatného se doba stávajícího předplatného prodlužuje o 1, 6, nebo 12 měsíců (dle objednávky).

IV. Ceny a fakturace, slevy

Provozovatel není plátcem DPH, ceny uvedené u jednotlivých variant služby jsou konečné. Řádný daňový doklad (faktura) v elektronické podobě (PDF soubor) je zpřístupněn online na stránce s platební historií uživatele, a to do 24 hodin od přijetí platby na účet provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo ceny kdykoliv měnit. Případná změna ceny však nijak neovlivní stávající předplatné uživatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv vyhlašovat slevové a jiné akce, o kterých informuje na svých stránkách nebo jiným způsobem.

V. Používání aplikace

Uživatel je oprávněn neomezeně využívat aplikaci se všemi jejími funkcemi po celou dobu trvání předplatného, a to bez jakýchkoliv doplňujících plateb.

Aplikace je umístěna online na stránkách www.cestinasmanasky.cz a je přístupná z počítačů, laptopů, tabletů, mobilních telefonů a dalších mobilních přístrojů, které jsou připojeny k internetu a mají internetový prohlížeč ( Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Firefox, Safari apod.)

V závislosti na používaném přístroji a internetovém prohlížeči se může mírně lišit způsob zobrazení aplikace a může dojít k omezení některých jejích funkcí.

Vstup do aplikace (včetně přístupu k osobním informacím) je přes uživatelské jméno a heslo uživatele. Tyto údaje jsou důvěrné a nepřenosné. Uživatel zodpovídá za uchovávání těchto údajů v tajnosti.

VI. Změny aplikace

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv rozšiřovat aplikaci o nové funkce a stávající funkce upravovat a měnit.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit vzhled aplikace.

VII. Práva a povinnosti uživatele

Uživatel nemá právo propůjčovat svůj login a heslo třetím osobám.

Všechny materiály obsažené v aplikaci jsou chráněny autorským zákonem, výhradním majitelem autorských práv je provozovatel. Uživatel smí tyto materiály používat výhradně pro své vlastní studijní potřeby a nemá právo je jakkoliv poskytovat třetím stranám v elektronické ani tištěné podobě.

V případě porušení těchto pravidel si provozovatel vyhrazuje právo okamžitě zrušit uživatelský účet uživatele a nevracet uživateli předplatné.

VIII. Záruční podmínky

Prodej a uživatelská podpora:

Prodej předplatného, uživatelskou podporu, vyřizování reklamací a veškerou komunikaci s kupujícím zajišťuje Provozovatel přes stránky www.cestinasmanasky.cz a elektronickou poštou na adrese info@cestinasmanasky.cz

Řešení závad:

Prodávající zaručuje, že aplikace pracuje v souladu s jejím popisem obsaženým na stránkách www.cestinasmanasky.cz. Pokud během trvání předplatného uživatel zjistí chování aplikace, které odporuje popisu na stránkách www.cestinasmanasky.cz, předá provozovateli přesný popis zjištěné závady prostřednictvím elektronické pošty na adresu info@cestinasmanasky.cz. V případě, že se jedná o závažnou závadu, která zabraňuje využívání aplikace v souladu s jejím popisem, provozovatel závadu neprodleně a bezplatně odstraní.

V případě nedostupnosti služby způsobené ať provozovatelem, poskytovatelem internetových služeb, útokem hackerů, vyšší mocí apod., učiní provozovatel vše proto, aby služba byla v co nejkratší době opět zprovozněna. V případě nepřiměřeně dlouhého výpadku provozovatel na základě žádosti uživatele prodlouží jeho předplatné o dobu, po kterou výpadek trval.

Omezení odpovědnosti:

Provozovatel v žádném případě není zodpovědný za jakékoliv škody vzniklé uživateli přímo či nepřímo v důsledku používání aplikace.

Zkušební verze a vrácení předplatného:

Uživatel smí před objednáním bezplatně vyzkoušet předem vymezenou část aplikace Vyjmenovaná slova po B. Objednáním předplatného uživatel vyjadřuje, že byl s aplikací a jejími funkcemi plně seznámen. Předplatné se nevrací.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách provozovatele v den registrace uživatele a prvního vstupu do aplikace. Vytvořením registrace uživatel bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení smluvních podmínek a je jimi neodvolatelně vázán. V situacích, které neupravují tyto smluvní podmínky, se vztah Uživatele a Provozovatele řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem.